Wöör un Wöörböker

 

All Wöör ut de Vertellen vun Paul un Emma

 

All Verben ut de Vertellen vun Paul un Emma

 

Wöörböker

Der neue Sass
Plattdeutsches Wörterbuch
Plattdeutsch-Hochdeutsch / Hochdeutsch-Plattdeutsch
Heinrich Thies, Heinrich Kahl (Hrsg.)
Wachholtz-Verlag 2016, 8. Aufl.
ISBN: 978-3-529-03000-0
 
Der kleine Sass
Plattdeutsches Wörterbuch
Heinrich Thies
Edition Fehrs-Gilde
Wachholtz Verlag, Neumünster 2014
ISBN 978-3-529-03103-8

 

Grammatik

SASS Plattdeutsche Grammatik
Heinrich Thies
Plattdeutsche Grammatik A-Z
Formen und Funktionen
Wachholtz-Verlag 2011, 2. Auflage
ISBN: 9783529032004
 
Plattdeutsche Grammatik online: